Viktiga resurser för seniorer

För många seniorer förändras vardagen drastiskt efter pensionen. Trots en ny fritid kommer många tvingas leva på en lägre inkomst och på ålderns höst kommer fler fysiska begränsningar gällande bland annat mobiliteten. För många seniorer kan dessutom det faktum att det mesta sköts över internet idag, likt att betala räkningar, vara svårt att förstå sig på om man inte är uppväxt med den typen av teknik.

Eftersom många även drabbas av allvarligare sjukdomar likt demens och Alzheimers, finns det många som behöver hjälp av både sjukvård och vårdare, en assistans som ofta är individanpassad.

Det finns ett flertal organisationer i Sverige som kan erbjuda hjälp och stöd i vardagen till seniorer och deras familjer. Man kan också söka bidrag från olika organisationer och från Försäkringskassan om ekonomin är ansträngd. Den här guiden syftar till att ge information om en del av den service och det stöd man kan få som senior, för att kunna ta del av vardagslivet i samhället på samma villkor som alla andra.


Aktuellt tips för seniorer och anhöriga

TrygghetslarmEgenskaperOmdömeNästa steg
Sensorem Bäst i test trygghetslarm
Används av över 10 kommuner
Inga tekniska förkunskaper krävs
Besök

Hälsa och sjukvård

Som senior har du rätt att få samma möjligheter till hjälp från vården som alla andra. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) stipuleras hur personer av alla åldrar ska bemötas och vilka åtgärder landstingen ska vidta för att ge äldre individer en god vård och ett fullvärdigt liv. Landstingen har ansvar för att alla ska få den habilitering eller rehabilitering de behöver och landstingen ska också tillhandahålla hjälpmedel för seniorer med funktionsnedsättningar. Tolkningstjänster för personer som inte talar svenska eller är syn- eller hörselskadade ingår också i den service landstingen måste tillhandahålla.

I det fall du endast behöver allmän information kan du med fördel vända sig till 1177 Vårdguiden. Enklast når du denna tjänst via telefon och får då tala med en sjuksköterska som ger information om vart du bör vända sig, till exempel om du bör ta kontakt med någon form av vårdmottagning. Hos 1177 ges både allmän information och sjukvårdsrådgivning.

Hemsjukvård är något du kan ansöka om ifall du har svårt att kunna ta dig till en vårdcentral, ett sjukhus eller en husläkarmottagning. Detta innebär att du får den sjukvård du behöver i ditt eget hem. Hemsjukvård finns som Basal hemsjukvård och Avancerad sjukvård i hemmet.

Avgifter för sjukvård

Högkostnadsskyddet begränsar i de flesta fall kostnaderna för sjuk- och hälsovård. De sammanlagda patientavgifterna under en tolvmånadersperiod kostar i och med detta, inom öppenvården, som mest 1 100 kronor. Kostnaderna för receptbelagda läkemedel är också begränsade på samma sätt och uppgår som mest till 2 200 kronor på ett år. Förbrukningsmaterial som kan behövas vid till exempel stomi eller astma ingår i högkostnadsskyddet, medan sådana förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra läkemedel eller för att kontrollera sin medicinering är kostnadsfria.

Läkarintyg kan i vissa fall vara belagda med avgift. Det gäller till exempel intyg för handikapptillstånd eller vaccinationsintyg. Normalt sett är dock läkarintyg som landstinget eller Försäkringskassan kräver avgiftsfria. Kostnaden för utskrivna läkarintyg ingår inte i högkostnadsskyddet utan den ingår i patientavgiften. Du kan få information om vilka intyg som kostar och vilka som är avgiftsfria via sitt landsting.

När du bor på äldreboende betalar du en omsorgsavgift för den vård du mottar på boendet. Andra kostnader du måste stå för på äldreboendet är hyra och utgifter för måltider.

Information

 • Tystnadsplikt gäller för all personal inom vården. Det innebär att inga uppgifter eller detaljer om en patient får lämnas ut. Man får alltså inte utan patientens godkännande yttra någonting gällande sjukdomar eller behandling. Sekretessen gäller för alla som inte ingår i den vårdplan som tas fram för varje patient och brott mot tystnadsplikten kan ge straff som bestäms av domstol.
 • Enligt den vårdgaranti som finns inom vården har du, till exempel, rätt att få träffa en läkare inom 7 dagar på en vårdcentral, rätt att få akut hjälp direkt och att få träffa en specialist inom 30 dagar efter att en läkare skrivit ut en remiss.
 • För seniorer från andra länder som behöver tolkhjälp på grund av språkbristningar gäller rätt till tolktjänster i form av till exempel översättning till sitt eget språk, teckenspråkstolk, taltjänst, med mera.
 • Du som är över 75 år och tar fem eller fler föreskrivna läkemedel, har rätt till en läkemedelsgenomgång. Detta innebär att du varje år får en bedömning gällande om de mediciner du tar förbättrar ditt hälsotillstånd och ifall de ger dig biverkningar.

Om du inte är nöjd

I de fall där en patient inte är nöjd med den vård han eller hon har fått kan patienten vända sig till en av flera instanser för att klaga. Den första instansen är normalt den medicinskt ansvariga sköterskan eller verksamhetschefen för den vårdmottagning där patienten tagits emot och behandlats. Om dessa personer inte kan tillhandahålla ett tillfredställande svar så finns det andra instanser att vända sig till, där man är specialiserade på ärenden av detta slag;

 • Inom alla landsting finns en Patientnämnd, dit man kan vända sig när man inte är nöjd med bemötandet eller mottagandet man fått när man vänt sig till sjukvården.
 • Om man inte är nöjd med den vård man fått kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg, som är en upplysningstjänst där man hanterar klagomål av denna typ.
 • Om du vill ha en ny medicinsk bedömning, en så kallad second opinion, har du rätt till detta via din läkare eller den mottagning där du fick din första bedömning. Detta görs för att säkerställa att du får den vård och behandling du får är anpassad efter dina behov.
 • Om du utsätts för en skada inom sjukvården eller i samband med att hemtjänsten hjälper dig med en behandling, har du rätt att motta ekonomisk ersättning. Det är Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) du kontaktar ifall det sker inom den sjukvård som drivs av landstinget.

Boende

När du nått en viss ålder och kan konstatera att balansen eller synen inte är vad de brukade vara kan det vara dags för en del åtgärder i hemmet som förhindrar att olyckan skulle vara framme. Förutom att det ibland kan vara nödvändigt att anpassa bostaden för att få vardagslivet att fungera bättre, kan du som senior även behöva särskilt stöd och service, men också tillgång till olika bidrag för att underlätta sin situation.

Bidrag

 • Bostadstillägg för pensionärer– detta tillägg är en del av din allmänna pension men du måste själv ansöka om det. När du ansöker görs en prövning där din inkomst, dina bostadskostnader, dina tillgångar och din allmänna situation gås igenom.
 • Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som kan ges till personer som äger eller hyr sin bostad. Bidraget skall användas för att anpassa den permanenta bostaden för egen eller en partners räkning.
 • Skattereduktion för husarbete är något du som senior kan utnyttja när du inte klarar av underhållet i din bostad. Du kan köpa tjänster med ROT och RUT som är skatteavdrag och ger 50 % skattereduktion på renoveringstjänster och tillexempel snöskottning och trädgårdsarbete.
 • Hemtjänst – för de som behöver hjälp i vardagen att sköta vissa sysslor i hemmet eller är i behov av sällskap när en partner gått bort. Du kan jämföra olika typer av hemtjänst med hjälp av Socialstyrelsens Äldreguiden.
 • Hjälpmedel – för att kunna ta dig runt enklare kan ett hjälpmedel likt en rullator eller permobil vara en räddning i vardagen. Dessa hjälpmedel ska du få förskrivna från ditt landsting eller din kommun. Vilka medel du kan få förskrivna påverkas av i vilket län du bor. De flesta landsting har listor över hjälpmedel som förskrivs på sina hemsidor, men du kan också kontakta din vårdcentral för mer information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Boendeformer

 • Om det är dags att flytta till ett äldreboende för dig och/eller din partner är det i kommunen ni bor som du ska leta. Inför valet av äldreboende kan ni följa denna checklista. Vill du bo i en annan kommun ska du skicka en ansökan till denna kommun.
 • Särskilt boende – för dig som vill flytta till ett särskilt boende som bland annat erbjuder hemsjukvård och service dygnet runt. En ansökan om en plats på ett särskilt boende görs via kommunen.
 • Seniorboende är ett boende anpassat för dig som är 55 + och finns som bostadsrätt, hyresrätt, radhus och kooperativa hyresrätter.
 • Inom vissa kommuner finns parboendegaranti som försäkrar att äkta makar och sambos ska få fortsätta bo och leva tillsammans. En partner ska få flytta med om den andra behöver flyttas till ett äldreboende.

Svenska lagar

Svensk lag innehåller bestämmelser som stipulerar att alla skall ha samma möjligheter och rättigheter, oavsett ålder. Alla individer skall behandlas lika och äldre personer skall ges den hjälp och det stöd de behöver för att kunna delta i samhällslivet och leva i trygghet.

Sverige är anslutet till ett flertal internationella konventioner där tanken är att mänskliga rättigheter skall vara säkerställda. Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en av dem, och den gäller för alla människor utan åtskillnad oavsett ålder, hudfärg, religion, funktionsnedsättning eller dylikt. Konventionens 30 artiklar syftar till att alla människor har samma rättigheter och friheter, såsom till exempel rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Ingen får utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling och alla har rätt till arbete och yttrandefrihet. De mänskliga rättigheterna har använts i ett flertal delar av svensk lagstiftning, till exempel Diskrimineringslagen, som stipulerar att inga grupper av individer skall kunna särbehandlas på grund av sin ålder, sin sexualitet eller sin etnicitet.

I Sverige gäller även Europakonventionen som skydd för mänskliga rättigheter och de huvudsakliga friheterna. Europakonventionen upprättades år 1950 och är Europarådets konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna. Europadomstolen verkar här för att säkerställa att Europakonventionen efterlevs och till denna kan organisationer eller enskilda personer anmäla klagomål om de anser att deras rättigheter, enligt Europakonvention, har kränkts. Då en sådan anmälan har inlämnats prövar Europadomstolen om den anslutna staten har följt Europakonventionens regelverk. Europadomstolen kan endast agera om alla ursprungliga rättsliga instanser har uttömts. För Sveriges del betyder det att ärendet måste ha prövats av den högsta instansen, till exempel Högsta domstolen eller regeringen.

Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som reglerar socialtjänstens arbete och som ska säkerställa att bland annat seniorer får den hjälp och det stöd de är i behov av. Socialtjänstlagen lägger särskild vikt vid att kommuner bland annat bedriver äldreomsorgen på ett värdigt sätt så att seniorer ska kunna få ett fungerande vardagsliv i samhället med samma möjligheter som alla andra. Seniorer ska, med hjälp av socialtjänstlagen, kunna erbjudas ekonomisk och social trygghet samt boenden där de kan känna sig trygga och som är anpassade efter deras individuella behov.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller regler för hur patienter skall behandlas, så att alla ska beredas möjlighet till en god hälsa och vård på lika villkor. Lagens intention är att vården ska bedrivas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda individens värdighet. Lagen syftar också till att utredning, behandling, förebyggande av sjukdomar och olyckor samt till exempel sjuktransporter ska utföras på ett för individen respektfullt sätt.

Patientdatalagen reglerar hur vårdgivare får behandla personuppgifter om patienter. Personuppgifterna måste förvaras och hanteras så att ingen obehörig kan få tillgång till dem. Som patient har man rätt att få tillgång till sin egen journal och endast de vårdgivare som är inblandade i den enskilda individens vård har rätt att ta del av uppgifterna i journalen.

Patientlagen syftar till att klargöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Enligt patientlagen ska en patient till exempel kunna få information om sitt hälsotillstånd, metoder för undersökning och behandling, vilka hjälpmedel som finns, till exempel för personer med funktionsnedsättning, förväntat vård- och behandlingsförlopp och vilka risker och komplikationer som kan uppstå, med mera.

Lag om färdtjänst gäller transporter som är särskilt anordnade för personer med funktionshinder, som inte kan ta sig fram med hjälp av den allmänna kollektivtrafiken på egen hand, vilket också kan innefatta seniorer med funktionsnedsättningar. Kommunerna hanterar färdtjänsten.

Lagen om riksfärdtjänst reglerar färdtjänst för funktionshindrade och seniorer med funktionsnedsättning, som behöver resa utanför sin hemkommun. Hemkommunen ska enligt denna lag betala ut ersättning för kostnader som kan uppstå om en person måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Lagen om vissa kommunala befogenheter ser till att personer som fyllt 67 år får en individuell prövning för behov av bland annat servicetjänster.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) finns till så att kommuner och landsting ska kunna ge dig möjlighet att välja mellan primärvård eller äldreomsorg.


Statliga myndigheter

Socialstyrelsen är en myndighet som kan erbjuda stöd och råd gällande vardagsbehoven för seniorer.

Diskrimineringsombudsmannen har som uppdrag att motverka diskriminering och säkerställa allas lika värde och rättigheter i samhället. Den som känner att man blivit särbehandlad på grund av sin ålder kan vända sig till diskrimineringsombudsmannen med sitt klagomål.

Justitieombudsmannen är den instans man kan vända sig till om man anser sig ha blivit felaktigt behandlad av en myndighet vid handläggningen av ett ärende. Justitieombudsmannen granskar att lagar och förordningar följs av de olika myndigheterna.


Ekonomiskt stöd

Efter pensionen kommer du tvingas leva på en mindre lön och månadsinkomst men det finns olika bidrag som du kan söka för att dryga ut kassan.

 • Äldreförsörjningsstöd – för dig som har en låg pension och vill kunna leva ett skäligt liv och kunna försörja dig när ditt boende är betalt. Du kan ansöka om äldreförsörjningsstöd samtidigt som du ansöker om bostadstillägg och kan beviljas båda.
 • Änkepension – ett bidrag som ges till kvinnor vars make har dött, för att täcka den del av inkomsten de nu förlorar. För att änkepensionen ska beviljas måste ni varit gifta innan år 1990.
 • Hemtjänst och hemvårdsbidrag kan erbjudas till seniorer som behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar i sitt hem. Närstående som vårdar en senior i hemmet kan ansöka om hemvårdsbidrag.
 • När du inte längre klarar av att sköta din ekonomi kan du ta hjälp av en så kallad God man. Detta är en man eller kvinna som bland annat tar ansvaret för att betala dina räkningar. En god man utses av tingsrätten efter förslag från överförmyndarnämnden.
 • Anhörigstöd – du som vårdar till exempel en partner kan få stöd i form av ekonomiskt bidrag eller avlastning. Inom anhörigstödet finns även möjlighet att få utbildning tillsammans med andra i liknande situationer som anordnas av kommunen du bor i eller lokala stödorganisationer.

Stiftelser, fonder och stipendier

Det finns ett flertal privata stiftelser, fonder och stipendier som kan sökas av seniorer. Dessa stödformer har ofta olika inriktningar, såsom till exempel ekonomiskt stöd och förbättrad livskvalitet. Hos stiftelserna kan du som individ ansöka om stipendier för många olika saker som inte täcks av allmänna medel och så vidare.

Den som vill ansöka om fondmedel kan oftast göra det genom att fylla i en ansökningsblankett på organisationens hemsida eller genom att skriva ett ansökningsbrev. I ansökan är det viktigt att du fyller i all information som stiftelsen kräver, hur mycket pengar du behöver och vad du vill använda stödet till. Stödorganisationerna vill också veta hur stora utgifter och inkomster du har. Om särskilda intyg krävs ska detta finnas angivet få organisationernas informationssidor. Nedan följer några förslag på fonder och föreningar som man kan ansöka om ekonomisk hjälp hos.

Intyg och avier

Från Försäkringskassan, tel. 0771-524 524

 • Intyg om sjukersättning/aktivitetsersättning eller pension
 • Intyg om barnbidrag
 • Intyg om underhållsstöd
 • Intyg om sjukpenning
 • Intyg om bostadsbidrag

Från socialtjänsten, tel. 075-247 30 00

 • Intyg om försörjningsstöd

Från Skatteverket, tel. 0771-567 567

 • Kopia på deklaration
 • Personbevis
 • Familjebevis
 • Kontrolluppgift
 • Kopia på taxerad inkomstuppgift

Annat som eventuellt kan behövas:

 • Intyg från socialassistent, kurator eller liknande
 • Kopia på hyresavi
 • Eventuellt ett personligt brev om varför man söker
 • Inkomstuppgift från make eller sambo

Organisationer

Förutom ovanstående myndigheter och organisationer finns andra sammanslutningar som har som uppgift att hjälpa personer på ålderns höst. Dessa är ofta inriktade på att hjälpa seniorer och äldre att socialisera och få ta del av en gemenskap som kanske inte kommer lika naturligt när man slutat arbeta.

 • Pensionärernas riksorganisation (PRO) är Sveriges största folkrörelse för seniorer och en av de största mötesplatserna för pensionärer, med över 300 000 medlemmar. Hos PRO har du chansen att träffa människor, delta i fritidsaktiviteter, gå en utbildning eller resa. PRO är dessutom politiskt engagerade och talar ofta för frågor som är viktiga för äldre, likt sjukvård och omsorg och ekonomisk trygghet.
 • SPF Seniorerna finns som cirka 800 föreningar i Sverige och verkar för att pensionärer ska få ha en röst inom äldrepolitiken och frågor som rör äldre. Prioriterade frågor är boende, rätten att arbeta, vård och omsorg samt ekonomi.
 • SKPF – Svenska Kommunal Pensionärers Förbund är en organisation för pensionärer med fokus på sociala aktiviteter likt sammankomster, gemensamma resor och utbildningar. SKPF arbetar även för att engagera politiker i frågor som rör äldre.
 • Riksförbundet Pensionärsgemenskap RPG är en ideell förening med kristna värderingar (men är öppen för alla livsåskådningar) som erbjuder berikande aktiviteter och förmedlar information för pensionärer i viktiga frågor.
 • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) är en dal av Kulturdepartementet och har som uppdrag att se till att alla ska kunna ha tillgång till samhällsinformation och litteratur utifrån egna förutsättningar oavsett om individen lider av en funktionsnedsättning eller nedsatt läsförmåga. Hos MTM hittar du bland annat ljudböcker, lättläst litteratur och punktskriftslitteratur.
 • Synskadades Riksförbund arbetar för att personer med synnedsättning ska kunna leva så självständigt som möjligt. Förbundet bistår personer med synnedsättning genom att företräda dem politiskt, ge individuellt stöd och skapa gemenskap. Förbundet arbetar också aktivt för att göra samhället mer lättillgängligt för personer med synskador.
 • Hörselskadades Riksförbund är en ideell folkrörelse som arbetar för hörselskadades intressen. Förbundet arbetar med att bland annat upplysa och påverka samhället för att underlätta livet för de som lever med en hörselnedsättning.
 • Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR) är en organisation som består av och arbetar för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska kunna delta i samhället på ett jämlikt sätt och känna sig välkomnade och inkluderade. Organisationen arbetar också för att alla människor ska ses som en tillgång genom att påverka politiska beslut och stå upp för de rörelsehindrades rättigheter.


Sidansvarig

Anders Larsson
Anders Larsson
Finansexpert hos Konsument.se
Anders Larsson är huvudansvarig för informationen om lån och krediter på Konsument.se. Det innebär att han regelbundet kontrollerar och sammanställer uppgifter om olika lånetyper och långivare. Anders har lång erfarenhet från finansbranschen.

Senast uppdaterad: 2023-06-20 av Anders Larsson