Elpriser 2023

Vill du sänka din elkostnad? Här hittar du bäst elpriser i Sverige!

Bästa aktuella elpriset 2023
Jämför & hitta bästa elpriserna
Information om distribution och energi
Vanliga elprisfrågor

Bäst elpriser januari 2023

Här hittar du bästa aktuella elpriser:

 ElbolagEgenskaperBetygNästa steg
1
Fortum Mest populära elbolaget på Konsument.se
Fri månadsavgift i 1 år och 100% fossilfri el
Nöjdkundgaranti på alla avtal & 14 dagars ångerrätt
Se elpris
2
Göta Energi Rabatt på elen varje månad i ett år
Prisgaranti – betala inte mer än du gör idag
Ingen bindningstid
Se elpris
3
Telge Energi 1 års fri månadsavgift - ingen bindningstid
Alltid el märkt Bra Miljöval
Ett av Sveriges högst ansedda elbolag
Se elpris
4
Skellefteå Kraft 100% förnybar el till inköpspris i 9 mån
Rörligt eller fast elavtal
Populärt elbolag på Konsument.se
Se elpris

Fram till mitten av 1990-talet var elmarknaden i Sverige i huvudsak en monopolmarknad, där statliga Vattenfall i stort sett hade ensamrätt. Förvisso fanns flera andra bolag på marknaden, men de arbetade ändå under koncession från Vattenfall, som i slutänden hade ett stort inflytande. I mitten på 1990-talet beslutades det dock från statens sida, att tillåta en mycket friare konkurrens. Det har också haft en effekt på elpriserna. Här går vi in på de olika faktorer som påverkar hur mycket du betalar för din el varje månad, samt vad du kan göra för att påverka dem.


Lokala monopol

Det första problemet som uppstod var att det inte var praktiskt möjligt att konkurrera om själva elnätet, det vill säga de kablar eller ledningar som för fram energin till förbrukningspunkten. Det skulle bli orimligt om flera leverantörer skulle ha egna elnät till ett kvarter. Man beslöt därför att ge en typ av lokalt monopol, så att den aktör som var starkast på en viss ort fick monopol på den orten och dess nätverk. Som ort räknas även omkringliggande landsbygd. Eftersom det fanns gott om lokala el-leverantörer så slutade denna uppdelning med det läge som finns idag, över 150 olika nät-ägare i Sverige.

Det stora stamnätet som är ryggraden i el-distributionen, har en lång historik och ägs dock fortfarande av staten via Svenska Kraftnät. Deras nätverk arbetar dock med spänningar på nivån 400 000 Volt, långt över de 230 Volt som gäller för en vanlig konsument.


Distribution och energi från olika leverantörer

Efter avregleringarna uppstod en slags prognos med olika situationen för konsumenter, som idag är verklighet:

Distribution: Det finns en nätägare, som äger nätet fram till huset eller lägenheten. Denne nätägare har långt gående ansvar för att hålla nätet i gott skick, och får som ersättning ta ut en avgift av konsumenten. Eftersom nätägaren har monopol går det inte att välja en annan nätägare, utan denne är helt bunden till uppgiften.

Energi: Energin kan konsumenten köpa in från ett av de bolag som sysslar med elhandel. Det finns ett drygt 100-tal i Sverige. Konsumenten kan teckna avtal med vilket elbolag som helst om leverans av el-energin.

Det svenska elnätet är ”helt hopkopplat”, det vill säga det finns ett ledningssystem ifrån vilken producent som helst till vilken konsument som helst. Om du köper el från bolag X så är det inte så att du som konsument kan veta om du får sin el just från X, i nätverket är all el lika. Det du kan veta är att bolag X ser till att det kommer in lika stor energimängd i nätet som bolagets kunder förbrukar.

Skatter: El har ett påslag av både energiskatter och moms. Dessa avgifter finns med på räkningarna från distributören och energileverantören.

Fördelning: I väldigt grova drag kan man säga att för en vanlig konsument utgör distributionen ca 20 % av totalpriset, energikostnaden ca 40 % och resterande 40 % av skatter och avgifter. Notera dock att skatter och avgifter ligger inbakade i fakturan från distributören eller energileverantören.


Kostnad för distribution

elpriserOm du har och använder el har du alltså en faktura från ett elbolag som du inte får välja själv och som inte har någon egentlig konkurrens. Elbolagens priser övervakas i sig av EnergimarknadsInspektionen (Ei). Deras uppgifter är bland annat att granska prissättningen och rimlighet i priserna. Många konsumentorganisationer har framhållit att priserna för distribution har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Elbolagen å sin sida menar att de står inför stora kostnader, då mycket av elnäten måste förnyas. För de bolag som har många landsbygdskunder kommer också kravet på att förlägga mer som kabel i marken i stället för luftledningar, för ökad elförsörjningsstabilitet.

Vid en jämförelse över hela Sverige gällande abonnemangspriser per år kan det konstateras att priserna ökat från cirka 4500 kr/år upp till cirka 12 500 kr/år. Konsumentorganisationer påpekar ofta att regelverket kring prissättning är mindre lyckat.

Eftersom dessa elbolag är självständiga bolag har de också olika typer av prissättning. Alla bolag har en typ av fast avgift som i stort baseras på konsumentens huvudsäkring. Om en konsument exempelvis har en huvudsäkring på 16 A och vill öka den till 25 A så ökar normalt det fasta priset. Det beror i sin tur på att 25 A kräver ”bättre” ledningar än 16 A.

De flesta bolag har också en taxa som bygger på dels den fasta abonnemangsavgiften, och dels en kostnad per överförd kWh (kilo-watt-timme). Det finns också bolag som bara har den fasta delen, som då innefattar den rörliga delen.


Kostnad för energi

När det gäller distributionen är du låst till ett visst bolag, men det gäller verkligen inte när det kommer till leverantören av energi. Här finns ett stort antal bolag som erbjuder priser med mycket varierande villkor. Som en viss komplikation beslöts det år 2011 att dela upp Sverige i fyra el-områden. Väldigt grovt kan man säga att dessa är norra Norrland, övriga Norrland, Svealand med stora delar av Götaland och södra Götaland. Områdena speglar i viss mån tillgång och efterfrågan. I norra Norrland är tillgången på el god, men efterfrågan är inte så hög. Ju längre söderut du kommer desto högre blir efterfrågan samtidigt som tillgången är den lägsta.

De allra flesta elbolag erbjuder dock de flesta av nedanstående priserbjudanden. Det finns även möjligheter att välja mellan ett fast eller rörligt elpris. Var dock uppmärksam på att många elbolag är mycket fantasifulla när det gäller att sätta namn på sina produkter.

Rörligt elpris

Sett över lång sikt, vanligtvis flera år, är ett rörligt elpris sannolikt det billigaste alternativet, men kan förstås ge ett högt eller mycket högt elpris under en begränsad tid. Bakgrunden till detta lyder att i alla fasta priser krävs det att elbolagen lägger till en säkerhetsmarginal, så att de slipper sälja el med förlust. Om du kan acceptera att under en kortare tid, exempelvis en vinter, leva med ett högt pris så har du sannolikt ett lågt elpris resten av tiden.

Tillfälligt erbjudande

En strategi som elbolag använder sig av som går ut på att attrahera nya kunder med ett (oftast) bra erbjudande som efter ett antal månader övergår till något av elbolagets vanliga erbjudanden.

Korta avtal

Ett antal el-leverantörer erbjuder korta avtal, på max en månad, där du skulle kunna dra nytta av att priset för tillfället är extra lågt. Dessa avtal fungerar i sig, men kräver att du ständigt följer deras utveckling.

Fast elpris

Precis som med räntor finns det möjlighet att binda avtalet på ett eller flera år. Det vanligaste är att binda priset ett eller tre år, men det finns också avtal som binder det upp till fem år. Men då måste du ha i åtanke att säljaren har tagit höjd för att tjäna pengar även om kostnaden går upp oväntat mycket. Som konsument kan du se det som en typ av försäkringspremie. Du betalar (över lång sikt) extra mycket jämfört med dagspris men vet hela tiden kostnaden per kilowatt-timme


Grön el

Många kunder vill gärna ha ”grön el”, och detta innebär el som producerats via sol-, vind- och vattenkraftverk. Många vill att dessa alternativ ska bli mer aktuella, jämför dessa nedan. Den el vi använder i Sverige kommer från:

  • Vattenkraft 40–45 %
  • Kärnkraft 40–45 %
  • Vind 5–10 %
  • Kraftvärme 10 %

I de flesta fall betraktar man el från vattenkraft som en ren el, eftersom det vatten som används återgår till naturens kretslopp utan slitage. Vissa menar dock att vattenkraft är ett grönt alternativ enbart om det uppfyller vissa krav på fiskevård och liknande.

Kärnkraften betraktas i detta sammanhang absolut inte som grön. Det är problematiken med avfall som gör detta. Bortsett från det radioaktiva avfallet ger annars kärnkraftverk ytterst lite påverkan på naturen.

Vindkraftverk har blivit stort de senaste åren, och i dag finns runt 2 500 vindkraftverk i Sverige. Påverkan på naturen debatteras livligt, speciellt lokalt, men el från vindkraft betraktas i de allra flesta läger som ren, grön, el.

Kraftvärme har som primär uppgift att producera hett vatten för uppvärmning, el är lite av en biprodukt. Uppvärmning i kraftvärmeverk kan ske på många sätt, exempelvis med biobränsle eller sopförbränning, så hur grön den elen är får avgöras från fall till fall.

Grön el är det bästa alternativet men ännu inte en verklighet när det kommer till att förse Sverige med el. Väldigt många leverantörer av el har med begreppet grön el i sina erbjudanden, men det finns all anledning att ta reda på vad respektive leverantör menar med grön el.

Hur vet jag att jag får den gröna el jag betalar för?

Hela elnätet är sammankopplat i ett enda stort nätverk. Den el som till exempel produceras av ett visst vindkraftverk går inte att styra till en viss konsument, utan ingår i den el vi alla kan använda. Ur den synpunkten vet du inte att du fått en viss el.

Leverantören har dock förbundit sig att på årsbasis lägga in lika mycket elenergi i systemet som han sålt. Om en leverantör sålt 1 TWh (terawatt-timme) vindkraftsel måste han alltså (under året) producera så mycket el från vindkraft. På så sätt kan du genom att köpa grön el påverka hur mycket av den totala elenergin i systemet som kommer från förnybara källor.


Priskoll

Även om den större delen av elpriset består av fasta kostnader kan det löna sig att börja undersöka kostnader. Det är lätt att ”fastna” i ett elavtal som löper på år ut och år in utan att det blir granskat. Vill du jämföra priser kan statliga EnergimarknadsInspektionen, som har statens uppdrag att övervaka priser på bland annat el vara till hjälp.


Är det enkelt att byta bolag?

Att byta bolag är oftast mycket enkelt. I de allra flesta fall räcker dessa steg:

  1. Kontrollera att du inte är bunden av ditt nuvarande avtal. En del elbolag erbjuder låga introduktionskostnader men med bindning av avtalstiden.
  2. Ta fram den senaste elräkningen från din nuvarande leverantör av energi och din nätverksägare. Oftast har du två olika fakturor, men om du köper el från din nätverksägare har du bara en faktura.
  3. Ring den nya leverantören. Om ni hittar ett datum kan du byta leverantör, vanligen från nästa månadsskifte. Det krävs inga avläsningar av mätare, de uppgifter den nya leverantören vill ha står på de gamla räkningarna.

Till listan med elbolagen med de bästa elpriserna


Sänka priset på andra sätt

Ett omedelbart sätt att sänka priset är alltså att byta elleverantör. Det finns dock ytterligare sätt, beroende på omständigheter i övrigt. Välj det sätt som passar bäst för just dig.

Lägre huvudsäkring: Den fasta kostnaden för nätet är beroende på vilken avskärning man har, det vill säga ampere-talet på huvudsäkringarna. Det kan ibland vara möjligt att gå ner ett steg utan större inverkan, och då sjunker oftast den fasta avgiften.

Mindre förbrukning: Att byta en enda lampa till en lågenergi kan tyckas ge mycket liten effekt, men om du byter i stort sett alla lampor i huset eller lägenheten så ger det stor effekt, enligt statistik. Likaså lönar det sig att slå av utrustning som står i stand-by, inte köra diskmaskinen halvfull och så vidare. Små energibesparingar i vardagen kommer alltid vara aktuellt.

Värmepump: I många fall ger uppvärmning via värmepump en betydande besparing av energiåtgången, eftersom den ”köpta energin” sjunker till cirka 25 %, resten är gratisenergi. Om du använder olja som uppvärmning ökar användningen av el, men miljömässigt är det en stor fördel att få bort en villapanna.


Vanliga elprisfrågor

✅ Hos vem kan jag jämföra elpriser?

vår sida kan du enkelt klicka på knappen “jämför elpriser här” för att komma till det aktuellt bästa sättet att jämföra elpriser på. Därifrån kan du bland annat jämföra lokala elpriser för att hitta den billigaste för dig just nu.

✅ Hur byter jag elbolag?

Kontrollera avtalet med ditt nuvarande elbolag, kolla bindningstiden. Se topplistan med rekommenderade bolag. Sedan brukar det räcka med att fylla i postnummer och välja vilken typ av avtal du är ute efter hos respektive elbolag. Ta fram din gamla elräkning och lämna över uppgifterna till den nya elleverantören.

✅ Vem kan ge mig det bästa elpriset?

När du jämför elpriser får du samtidigt reda på vem som kan erbjuda dig det bästa och lägsta elpriset. Det beror på vad för elavtal du är ute efter till exempel, och vilken typ av el.


Relaterade sidor


Referenser

  1. Konsumentverket
  2. Energimyndigheten
  3. Energimarknadsinspektionen

Sidansvarig

Karin Johansson
Karin Johansson
Elexpert hos Konsument.se
Karin Johansson är huvudansvarig för elområdet på Konsument.se och arbetar dagligen med frågor, information och jämförelser som berör elavtal, elbolag och elpriser. Karin har en lång och gedigen erfarenhet från elbranschen.

Senast uppdaterad: 2022-11-17 av Karin Johansson

Du är här: Hem » Elpriser 2023