Penningtvätt och PEP – Vad är det?

Nästan all typ av kriminalitet syftar till att tillskansa sig stora summor pengar, i synnerhet inom den organiserade brottsligheten. För att pengarna sedan ska vara användbara måste dessa tvättas.

Så kallade svarta pengar blir vita.

Dessa pengar kan komma från till exempel bankrån, narkotikahandel, trafficking, människosmuggling, olika former av bedrägerier eller skattebrott. För att få pengarna att se ut som lagliga inkomster och tillgångar som kan redovisas öppet används en rad olika medel. Dessa kan bero på varifrån pengarna kommer, om valutan är svensk eller utländsk, kontant eller elektronisk.

Penningtvätt kan vara både nationell och internationell.

Varför är det viktigt att stoppa penningtvätt?

Penningtvätt används ofta till finansiering av terrorism där den syftar till att på olika sätt stödja terrorism ekonomiskt. Det kan vara i form av direkta ekonomiska bidrag såväl som att samla in, ta emot eller tillhandahålla pengar och tillgångar som ska finansiera denna.

Penningtvättslagen

I många länder har man infört åtgärder och olika regler som ska syfta till att stoppa eller försvåra penningtvätt.

Penningtvättslagen heter den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen antogs 2009 och grundar sig på EU:s direktiv från 2005. Detta säger att företag inom EU måste vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten används till att tvätta pengar.

Vilka företag kan beröras av penningtvättslagen och vilka utövar tillsynen av denna?

Länsstyrelserna är de som utövar tillsyn över bland andra redovisningskonsulter, bolagsmäklare, skatterådgivare, vissa oberoende jurister samt företagare som säljer varor mot kontant betalning som överstiger 15 000 euro.

De som utövar tillsynen av andra finansiella och icke finansiella aktörer är:

  • Finansinspektionen
  • Revisorsnämnden
  • Advokatsamfundet
  • Fastighetsmäklarnämnden
  • Lotteriinspektionen

Dessa är till exempel banker, revisorer, advokater, fastighetsmäklare samt spelverksamheter som kasinon.

Riskbedömning och kontroll

Företag som omfattas av penningtvättslagen måste ha god kundkännedom, det vill säga god kunskap om sina kunder. Hur väl företaget måste känna sina kunder beror på hur stor risk det är att företaget ifråga kan tänkas utnyttjas till penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget måste göra en bedömning av den risken. Ju högre risken bedöms vara desto mer omfattande är åtgärderna företaget måste vidta. Här talar man i penningtvättssammanhang om grundläggande åtgärder och skärpta åtgärder.

Vanliga grundläggande åtgärder vi ofta stöter på är till exempel kontroll av identitet, frågor som syftar till att ta reda på var dina pengar kommer ifrån eller vad de ska användas till.

Exempel:

Lisa har fått 10 000 kronor kontant av sina föräldrar. När hon ska sätta in dessa på sitt bankkonto får hon frågan var hon har fått pengarna ifrån. Detta tycker Lisa är en märklig fråga men svarar sanningsenligt att hon fått dem i gåva av föräldrarna.

På banken frågar banktjänstemannen ser Lisas frågande min och förklarar att han måste ställa frågan på grund av penningtvättslagen.

När krävs skärpta åtgärder?

I lägen där det bedöms vara en hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism kan företaget vara tvunget att begära mer information om kunden och även behöva vidta åtgärder för att bekräfta olika handlingars innehåll samt äkthet.

Förhöjd risk för penningtvätt och finansiering anses finnas i fall där kunden och företaget sköter kontakt och affärer på distans, eller i fall där kunden är i en politiskt utsatt ställning, så kallad PEP.

Vad är PEP?

En person i en utsatt politisk ställning kallas PEP (Politically Exposed Person).

Detta är en person som har eller har haft en ställning som innebär en viktig offentlig funktion i en ett land eller i en internationell organisation.

Dessa funktioner kan exempelvis vara statschef, riksdagsledamöter eller ledamöter för politiska partier som är representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, riksrevisorerna, domare i Högsta domstolen med flera. Ambassadörer, höga officerare, VD eller styrelseledamöter i statsägda företag är fler exempel på vilka som betecknas med PEP.

Exempel på vad som kan krävas när en kund är PEP

  • Familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP är ofta viktiga att känna till.

 

  • Banken eller företaget måste hålla sina kunduppgifter om en PEP uppdaterade då familjekonstellationer eller anställningsförhållanden kan ändras.

 

  • När kunden är ett företag där dess värde uppgår till mer än 25 procent, eller om personen har ett bestämmande inflytande över företaget måste till exempel en bank kontrollera om den verkliga huvudmannen, det vill säga den direkta eller indirekta ägaren, är en PEP.

Gällande en PEP krävs enligt penningtvättslagen åtgärder långt över det normala – skärpta åtgärder.

Hur länge är man PEP?

Kunden ska fortsätta behandlas som en PEP minst arton månader efter att personen ifråga upphört sitt utövande i arbetet. Därefter görs en ny riskbedömning.

Granska och följa upp

Företag är skyldiga att granska sina transaktioner och misstanke om penningtvätt ska anmälas till Finanspolisen.