Vad är grön el?

Människans påverkan på miljön blir allt tydligare, inte minst vad det gäller klimatförändringarna. De senaste decennierna har vi dock blivit allt mer medvetna om vikten av ett miljövänligt beteende. Vi vet också att de förändringar var och en gör i det lilla är lika viktiga som det som sker på global nivå. Är vi många som gör en liten förändring blir det ett stort resultat. Det är viktigt val när vi väljer elavtal.

Grön el

Grön el kallas el som är miljövänligt producerad. Den kommer alltså inte från kol, naturgas eller kärnkraft utan produceras av förnybara energikällor. Biobränsle, vattenkraft, solkraft och vindkraft är sådana energikällor. Förnybara energikällor har en låg påverkan på miljön.

Finns miljömärkning?

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning på grön el i Sverige. Denna märkning borgar för att påverkan på djur och natur blir så liten som möjligt.

Väljer du el med märkningen Bra Miljöval så vet du att den kommer från förnybara energikällor och att producenterna av elen måste följa vissa direktiv.

Exempel:

Du har köpt grön el som är märkt Bra Miljöval och en del av denna kommer från vindkraft och en del från vattenkraft. Genom att din el är miljömärkt så vet du att vindkraftverken som producerat elen inte är uppställda i naturskyddsområden eller andra för miljö och djurliv känsliga områden. Vattenkraftverken får inte vara byggda så att de stör de djur och växtlighet som finns i området.

Vattenkraft

Vattenkraft är överlag en bra förnybar energikälla men det finns risk att vattenkraftverken stör djurliv och växtlighet. Produktion av vattenkraft som inte är miljömärkt kan leda till torrlagda älvfåror och översvämningar när man öppnar dammluckorna. Vattendraget blir då helt förstört.

När du däremot köper grön el har du en försäkran att så inte är fallet. På grund av de kriterier elbolagen måste följa har vattenkraftverken som är märkta Bra Miljöval ett jämnt naturligt vattenflöde och gör inte åverkan på omkringliggande natur och djurliv. Elbolagen måste även sätta av pengar till vattenpassager för fisk och andra vattenlevande arter runt om kraftverken.

Vindkraft

Kommer din gröna el från vindkraftverk är dessa noga genomtänkt och omsorgsfullt placerade. De får inte störa känslig flora och fauna som till exempel fågelliv.

Biobränsle

Biobränsle utvinns ur organiskt material såsom bland annat träflis och spill från skogsavverkning. Här får inte grön el komma från avverkningar som är olagliga eller ohållbara. Den får inte heller komma från uppbrutna stubbar, palmolja eller genmodifierad råvara. Uppbrutna stubbar får inte användas på grund av att de utgör boplats för många så kallade nyckelarter, det vill säga arter som är viktiga för ekosystemet.

Biobränsle ger ett litet utsläpp av koldioxid som dock balanseras upp av återväxten av nya träd. Det ger därför inget nettotillskott av koldioxid i atmosfären.

Solenergi

Solenergi är en mycket bra och mycket snäll källa till grön el då den varken påverkar djur eller natur.

El från solenergi produceras antingen genom att använda solceller som omvandlar solens strålar till energi eller så låter man solen värma en vätska, och när vätskan förångas driver den i sin tur en turbin som producerar el.

Bra att tänka på

När du väljer grön el med miljömärkningen Bra Miljöval vet du att det ställs hårda krav på producenterna att dra ner belastningen på miljön till ett minimum. Några saker som är bra att tänka på om grön el:

  • Bra Miljöval arbetar också aktivt för att minska samt reparera skador på miljön som redan uppstått.
  • Vattenpassager som byggs vid vattenkraftverk förbättrar förutsättningarna för djur och växter runt vattenkraftverken.
  • Hotade arter som flodpärlmussla och ål med flera har fått bättre möjligheter att överleva.
  • Det bästa sättet att minska skadlig miljöpåverkan från energiproduktion är att använda mindre el.
  • Det näst bästa sättet att minska skadlig miljöpåverkan från energiproduktion är att välja grön el.
  • Efterfrågan på grön el har ökat.

Sidansvarig

Karin Johansson
Karin Johansson
Elexpert hos Konsument.se
Karin Johansson är huvudansvarig för elområdet på Konsument.se och arbetar dagligen med frågor, information och jämförelser som berör elavtal, elbolag och elpriser. Karin har en lång och gedigen erfarenhet från elbranschen.

Senast uppdaterad: 2019-03-29 av Karin Johansson