Den svaga svenska kronan och dess konsekvenser

Den svenska kronan har rasat det senaste året och tappat 5 procent av sitt värde mot euron. I maj var kronkursen den svagaste sedan finanskrisen 2009, trots att både svensk och global ekonomi går bra idag. Man kan tycka att Sveriges nuvarande högkonjunktur borde leda till att fler blir lockade till att investera i kronor. Men en rad samverkande faktorer har lett till motsatt utveckling – kronan försvagas. Detta har ett flertal negativa, såväl som positiva konsekvenser.

Orsaker till den svaga kronan

Orsakerna till att kronan har sjunkit i värde är många och det är svårt att avgöra exakt hur stor påverkan de olika faktorerna haft. I en värld med skakiga börser tar en relativt liten valuta ofta stryk. Den ökade risken för handelskrig mellan USA och Kina har fått de globala börserna att skaka vilket påverkat svenska börsen och kronan negativt. En annan stor orsak till den fallande kronan är Riksbankens räntepolitik och de förväntningar som finns på att banken ska låta styrräntan ligga lågt under en längre tid framöver. Detta har bidragit till ett dämpat efterfrågetryck på kronor. En låg ränta innebär också att Sverige inte blir så attraktivt för utländska placerare, vilket försvagar kronan. Det finns även en oro att det kan bli nedgång på svensk bostadsmarknad, vilket pressade kronan i höstas. Börsföretagen befinner sig i säsongen för aktieutdelningar. På grund av ett högt utländskt ägande ska stora belopp växlas över till andra valutor, vilket sätter ytterligare press på kronan, menar Johan Schück på DN.

Konsekvenser av den svaga kronan

Påföljderna av en svag krona är många och mestadels negativa. Tidigare stadsministern Göran Persson sade i en intervju: ”Jag tycker det är bedrövligt. Det innebär ju i praktiken att vi har extrapris på allt vi gör och får betala extra mycket för allt vi köper från andra”. För det första blir importvaror dyrare, exempelvis utländska livsmedel. Importföretag påverkas negativt av en svag krona eftersom de antingen måste höja priserna mot kunden eller minska sina marginaler. Därav kan en svag krona leda till prishöjningar som i sin tur kan leda till inflation. Vidare kan en inflation göra att Riksbanken höjer reporäntan tidigare än man annars hade gjort. Därmed kan en svag valuta indirekt leda till högre kostnader för de som har lån på grund av att räntan höjs. Den svaga kronan är även negativ för de som äger utländska fonder och företag som jobbar mot utlandet. Också svenskar som ska resa påverkas negativt eftersom det blir dyrare att resa, speciellt i euro-länder. Nu är det ca 20 procent dyrare att vara på resa i ett euro-land, jämfört med 2012 när kronan var betydligt starkare.

Det finns även en del positiva följder av den svaga kronan. Inte minst gynnas svenska exportföretag med intäkter i utländsk valuta och kostnader i svensk eftersom det då blir billigt för kunderna att köpa produkterna vilket kan leda till ökad försäljning. Detta kan i sin tur leda till ökad tillväxt. I längden finns det dock en risk att detta slår tillbaka eftersom det kan göra att företaget inte behöver stå på tårna lika mycket för att pengarna ska trilla in. Följden av detta är att de riskerar att bli mindre konkurrenskraftiga när kronan vänder. För turister som kommer till Sverige är en svag krona mycket positiv. Följden av detta kan bli att turismen ökar vilket gynnar turistindustrin och restauranger.

Framtidsprognos för kronkursen

Om kronan kommer stärkas snart igen eller fortsätta vara svag är bedömarna oense om. Swedbanks chefsekonom Anna Breman svarade följande på frågan: ”Vår prognos är att kronan ska stärkas framöver, men man får ha respekt för att det är en osäker marknad, så det är svårt att säga när det ska ske.” De flesta orsakerna bakom kronförsvagningen verkar kvarstå; det förblir oroligt internationellt, Riksbanken lyckas inte få upp inflationen och politiska låsningar orsakar problem på bostadsmarknaden. Därav kommer kronan antagligen inte få en snabb vändning. Ytterligare en tänkvärd fråga är ifall den nedtryckta kronkursen kan ses som ett tecken på att förtroendet sviktar?

Läs mer

  1. Nordiska valutakampen – svenska kronan rekordlåg. Veckans Affärer. 18/05/24.
  2. Vinnare och förlorare på en svag krona. SVT. 18/05/14.
  3. Därför är den svenska kronan så svag. SVT. 18/04/29.
  4. Sviktande förtroende bakom allt svagare krona. Dagens Nyheter. 18/04/04.
  5. Marianne Björklund: Svag krona riskerar göra företagen lata. Dagens Nyheter. 18/04/20.
  6. Göran Persson om svaga kronan: ”Innebär i praktiken att vi har extrapris på allt”. Veckans Affärer. 18/05/31.